https://korsea.pl

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i rejsach organizowanych przez Akademię Motorowodną i Żeglarską KORSEA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Organizatorem Szkolenia jest KORSEA Akademia  Motorowodna i Żeglarska, zwana dalej Organizatorem.

KORSEA.PL jest nazwą handlową, której właścicielem jest Sansea sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 13, 05-120 Legionowo.

Niniejsze warunki Uczestnictwa w szkoleniach i rejsach (zwane dalej Warunkami Uczestnictwa), stanowią integralną część „Umowy szkolenia i rejsu” (zwanej dalej Umową). Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa.

Pod pojęciem Szkolenie, rozumie się kurs żeglarza jachtowego, sternika morskiego, kurs sternika motorowodnego, sternika motorowodnego morskiego lub inne szkolenie specjalistyczne realizowane przez Organizatora. Pod pojęciem Rejs rozumiemy aktywności na jachtach żaglowych czy motorowych, które nie są sklasyfikowane jako szkolenie/kurs.

Rozdział II. Zawarcie Umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U.2014 poz.827 Uczestnik i Organizator dopuszczają zawarcie umowy na odległość tj. w oparciu o treść cyfrową czyli dane wytworzone i dostarczone w postaci elektronicznej np. w formie poczty elektronicznej (e-mail) lub za pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego rezerwację miejsc na Szkoleniach i Rejsy przed terminem dostarczenia usługi.
 2. Umowa zawarta na odległość – jest to umowa zawarta z Uczestnikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 3. Organizator zobowiązuje się przed terminem dostarczenia usługi do poinformowania Uczestnika, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość o terminach i sposobie zapłaty za Szkolenie lub Rejs
 4. Zawarcie Umowy o udział w Szkoleniu lub Rejsie następuje poprzez wypełnienie zgłoszenia Uczestnictwa on-line przez osobę pełnoletnią oraz poprzez wpłacenie zaliczki. Stronami Umowy są Organizator oraz Uczestnik Szkolenia lub Rejsu. Zawierając Umowę Uczestnik Szkolenia lub Rejsu (zwany dalej Uczestnikiem) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Uczestnictwa, Polityką prywatności i Regulaminem serwisu internetowego Organizatora, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich poprawiania. Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Rozdział III Opłata za Szkolenie lub Rejs wskazana została w ofercie na stronie Organizatora lub agenta (pośrednika).

 1. Obowiązuje opłata aktualna w dniu dokonywania rezerwacji.
 2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zaliczka (pierwsza rata) za udział w Szkoleniu lub Rejsie powinna być wpłacona w dniu zgłoszenia, natomiast dopłata do pełnej wartości Szkolenia lub Rejsu (druga rata) powinna nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia lub Rejsu w formie płatności internetowej lub przelewu na konto bankowe.
 3. W przypadku zapisu na Szkolenie w terminie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia lub Rejsu opłata za udział wnoszona jest w całości. Za termin wpłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora.
 4. Jeżeli Uczestnik nie dokona wpłat w terminach podanych w umowie, Organizator ma prawo przyjąć, że Uczestnik zrezygnował z Uczestnictwa.
 5. Dopuszcza się możliwość podpisania Umowy tylko przez jednego Uczestnika w imieniu Uczestników towarzyszących. Niniejszy regulamin ma wówczas zastosowanie do wszystkich Uczestników. Umowę w imieniu małoletniego Uczestnika podpisuje osoba pełnoletnia będąca jego rodzicem lub opiekunem prawnym i ona dokonuje wszelkich czynności związanych z formalnym wypełnieniem Umowy ze strony Uczestnika.

Rozdział IV. Organizacja Szkolenia lub Rejsu

 1. Uczestnikami są osoby pełnoletnie. Istnieje możliwość Uczestnictwa osoby niepełnoletniej, lecz wyłącznie z rodzicem lub opiekunem ustawowym lub za jego zgodą wyrażoną na piśmie.
 2. Organizator oświadcza, że Szkolenie lub Rejs odbędzie się w miejscu, w terminie i na jachcie określonym w umowie, a szkolący będzie posiadał niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności do prowadzenia szkolenia.
 3. Realizacja programu Szkolenia lub Rejsu uzależniona jest m.in. od warunków meteorologicznych, kondycji uczestników, względów bezpieczeństwa, a także innych zdarzeń losowych (np. kataklizm, zmiana przepisów, zamknięcie akwenu, szlaku wodnego, siła wyższa, decyzje władz państwowych) na co Organizator, przy zachowaniu pełnej staranności, nie ma wpływu.
 4. Uczestnik akceptuje fakt, że program Szkolenia lub Rejsu może ulegać zamianom i modyfikacjom. W szczególności, gdy z powodu zdarzeń losowych, program nie będzie mógł być w żadnym stopniu zrealizowany (odwołanie) lub w przypadku zmiany terminu, zmiany miejsca Szkolenia lub Rejsu, które wynikają z winy Organizatora, Uczestnikowi oferowany jest inny termin z oferty Organizatora lub z poleconej przez Organizatora konkurencyjnej oferty o zbliżonych parametrach. W przypadku braku możliwości udziału w innym terminie wobec Uczestnika stosuje się pkt. 3 części IV niniejszego Regulaminu Uczestnictwa.
 5. Organizator ma prawo do zmiany jachtu, w oparciu o który zaplanowana jest realizacja Szkolenia lub Rejsu (wskazanego w Umowie), na jacht o zbliżonych parametrach (rodzaj, wielkość, wyposażenie), o ile zmiana ta wywołana została przyczynami niezależnymi od Organizatora, a w szczególności z powodu działania siły wyższej lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących bezpośrednio w wykonywaniu usług, przewidzianych w umowie o realizację imprezy, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, w tym nie dostarczenie jachtu przez stocznię, armatora, właściciela, a także niespodziewana awaria jachtu uniemożliwiająca jego naprawę do dnia rozpoczęcia imprezy.
 6. W przypadku szkoleń żeglarskich i motorowodnych z datą ustaloną odgórnie przez Organizatora przy liczbie zgłoszonych uczestników na jachcie poniżej czterech, Organizator, przy zachowaniu programu szkoleniowego, terminów brzegowych i warunków cenowych, zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia czasu trwania szkolenia praktycznego.
 7. W przypadku jednoosobowego zgłoszenia na szkolenie lub rejs, Uczestnikowi oferowany jest inny termin z oferty Organizatora lub po wspólnym ustaleniu będzie obowiązywała oferta indywidualna.
 8. W przypadku zgłoszenia się na część praktyczną szkolenia motorowodnego grupy Uczestników mniejszej niż 3 osoby, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub oferuje udział w innym terminie Szkolenia z oferty Organizatora.
 9. W przypadku szkoleń teoretycznych w wynajmowanej sali konferencyjnej/wykładowej (np. warsztaty nawigacyjne, pierwsza pomoc na morzu, nawigacja elektroniczna, kursy na świadectwo SRC), przy grupie uczestników mniejszej niż 4 osoby, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia lub odwołania Szkolenia lub oferuje udział w innym terminie Szkolenia z oferty Organizatora.
 10. Uczestnicy stawią się w czasie i w miejscu określonym w Umowie i przesłanych materiałach. Niedotrzymanie tego warunku może spowodować brak możliwości uczestniczenia w Szkoleniu lub Rejsie bez prawa zwrotu wpłaconej opłaty.
 11. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, jak np. spóźnienie na zbiórkę, awaria środka transportu.
 12. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji Uczestnika do udziału w Szkoleniu określonych w Umowie (np. posiadanie patentu motorowodnego przez osobę biorącą udział w szkoleniu na Licencję do Holowania Narciarza Wodnego lub innych obiektów pływających) Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Szkoleniu bez prawa do zwrotu wartości niewykorzystanych dni lub godzin Szkolenia.
 13. Uczestnicy szkoleń, na których część teoretyczna jest realizowana w formie e-learningowej (dotyczy to również kursów z teorią w formie e-learningowej i wykładami), tj. Żeglarz Jachtowy, Jachtowy Sternik Morski, Sternik Motorowodny, Motorowodny Sternik Morski, Licencja na Holowanie Narciarza wodnego lub innych obiektów pływających, mają obowiązek zrealizować całość materiału zawartego na platformie e-learningowej (zaliczenie każdego bloku tematycznego i zaliczenie testu końcowego) przed rozpoczęciem zajęć praktycznych (na kursach bez wykładów) lub przed rozpoczęciem wykładów (na kursach z wykładami). Osoby, które nie spełnią tego warunku nie zostaną dopuszczone do szkolenia praktycznego, co jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
 14. W przypadku siły wyższej, powstania szkód wynikłych z działania lub zaniedbania Uczestnika lub nieprzewidywalnych działań osób trzecich nie związanych z Organizatorem, odpowiedzialność Organizatora zostaje wykluczona.

Rozdział V. Rezygnacja z Uczestnictwa w Szkoleniu lub Rejsie.

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnik może po konsultacji z organizatorem, przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Szkoleniu lub Rejsie wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej Umowy świadczenia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie świadczeń i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia lub Rejsu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Rezygnacja ze Szkolenia lub Rejsu następuje z chwilą otrzymania przez Organizatora pisemnego oświadczenia lub oświadczenia w formie wiadomości e-mail. Rezygnacja ze Szkolenia lub Rejsu następuje również w przypadku braku dokonania opłaty (I lub II rata) w terminie podanym w umowie. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora lub termin wpłaty. Miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 1. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy, tj. zrezygnować ze Szkolenia lub Rejsu natomiast Organizator zastrzega sobie prawo do potrąceń kwoty za Szkolenie lub Rejs w następujący sposób:

– rezygnacja powyżej 30 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, Rejsu – 10% ceny

– rezygnacja do 30 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, Rejsu – 50% ceny

– rezygnacja do 20 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, Rejsu – 75% ceny

– rezygnacja do 10 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, Rejsu – 90%  ceny

– rezygnacja do 3 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, Rejsu – 100% ceny

 1. Jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z winy Organizatora, to Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty (bez odsetek), jeśli odwołanie Szkolenia następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Zwrot następuje w terminie 14 dni roboczych od odwołania Szkolenia lub Rejsu.
 2. Reklamacje należy składać bezpośrednio na miejscu trwania Szkolenia lub Rejsu, przedstawicielowi Organizatora lub Kierownikowi Szkolenia i należy otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji na piśmie. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 30 dni od jej otrzymania oraz informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody, związane z charakterem imprezy.

Rozdział VI. Odpowiedzialność za szkody

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działań wojennych, działania siły wyższej, kradzieży oraz niedbalstwa z winy Uczestnika.
 2. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Organizatorem za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania się do poleceń instruktora prowadzącego Szkolenie (celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego opiekun prawny. Szkody powinny zostać naprawione w ciągu 3 dni od zdarzenia na koszt Uczestnika.

Rozdział VII. Realizacja Szkolenia

 1. Uczestnik Szkoleń, których część teoretyczna realizowana jest w formie e-learningowej po wpłaceniu pierwszej raty opłaty za udział w Szkoleniu, otrzymuje w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty kod dostępowy do platformy edukacyjnej ważny do ostatniego dnia szkolenia.
 2. Jeżeli egzamin odbywa się w terminie późniejszym, ważność kodu dostępowego do platformy edukacyjnej może zostać przedłużona do dnia, w którym odbywa się egzamin.
 3. W przypadku szkoleń z wykorzystaniem materiałów, jak np. mapy, tablice nawigacyjne, przybory nawigacyjne, Uczestnikowi Szkolenia zostają te materiały udostępnione na czas trwania Szkolenia.
 4. Uczestnicy Szkolenia mają obowiązek stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia szczególnie podczas zajęć na wodzie.
 5. Niestosowanie się do poleceń instruktora może skutkować natychmiastowym usunięciem Uczestnika ze Szkolenia bez prawa do zwrotu wartości niewykorzystanych dni Szkolenia.
 6. Instruktor decyduje o przebiegu Szkolenia.
 7. Od Uczestników Szkolenia nie są wymagane żadne kwalifikacje oraz doświadczenie żeglarskie lub motorowodne, z wyjątkiem kursów na wyższe stopnie żeglarskie i motorowodne (Jachtowy Sternik Morski, Motorowodny Sternik Morski, Licencja do holowania Narciarza Wodnego lub innych obiektów pływających).
 8. Uczestnicy Szkolenia będą brali czynny udział w obsłudze jachtu, przygotowywaniu posiłków, klarowaniu jachtu i innych czynnościach żeglarskich.
 9. Na każdym jachcie jest Kapitan/Instruktor, który prowadzi jacht i którego decyzjom należy się podporządkować i wykonywać jego polecenia podczas przebywania na jachcie – stosownie do postanowień Kodeksu Morskiego.
 10. Jeżeli instruktor uzna, że warunki meteorologiczne na akwenie mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla załóg lub sprzętu, może odwołać zajęcia praktyczne danego dnia zastępując je zajęciami teoretycznymi.
 11. Instruktor podejmuje decyzję o odwołaniu zajęć praktycznych biorąc pod uwagę siłę wiatru, możliwości sprzętowe oraz sprawność załóg szkoleniowych.
 12. Podczas zajęć praktycznych na wodzie każdy Uczestnik ma obowiązek mieć założoną kamizelkę ratunkową. Niezastosowanie się do tego polecenia może skutkować usunięciem Uczestnika z zajęć praktycznych na wodzie bez prawa do zwrotu wartości niewykorzystanych godzin szkoleniowych.
 13. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania porządku na jachtach, w miejscu zajęć teoretycznych oraz na terenie portu.
 14. Uczestnik powinien pojawiać się na wszystkich zajęciach punktualnie.
 15. W trakcie Szkolenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych, jak również zakaz przebywania w stanie nietrzeźwym.
 16. Na jachtach i na pomostach portowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do badania alkomatem osoby, której zachowanie budzi podejrzenie znajdowania się pod wpływem alkoholu.
 18. Organizator ma prawo usunąć ze Szkolenia Uczestnika utrudniającego w rażący sposób realizację Szkolenia. W szczególności dotyczy to osób nadużywających alkoholu, osób agresywnych lub niezachowujących zasad higieny. W takim przypadku Uczestnik nie ma prawa jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Organizatora.
 19. Uczestnik zobowiązany jest również stosować się do przepisów porządkowych portu, w którym prowadzone jest Szkolenie oraz do zasad dobrej praktyki żeglarskiej.
 20. Uczestnik oświadcza iż posiada umiejętność pływania wpław. Brak umiejętności pływania wpław powinien być zgłoszony Organizatorowi lub instruktorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 21. Uczestnik oświadcza iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w szkoleniu żeglarskim/motorowodnym. Wszelkie problemy zdrowotne powinny być zgłoszone Organizatorowi przed szkoleniem.
 22. Po zakończonym rejsie stażowym lub szkoleniowym Uczestnik otrzymuje od Kapitana Opinię z rejsu, która jest podstawą naliczania stażu na wyższe stopnie żeglarskie i motorowodne.
 23. Szkolenie ma na celu przygotowanie Uczestnika do egzaminu, nie gwarantuje jednak zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdanie przez Uczestnika egzaminu z wynikiem negatywnym zwłaszcza, gdy zapisanie się na szkolenie, które jest realizowane w formie e-learningowej nastąpiło zbyt późno i Uczestnik nie miał wystarczającej ilości czasu na opanowanie całości materiału.
 25. Dla Szkoleń organizowanych przy użyciu jachtów, Organizator zawiera dla wszystkich Uczestników ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. W trakcie imprezy Organizator jest zobowiązany pomóc Uczestnikowi w realizacji świadczeń wynikających z tego ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym. Organizator nie ma obowiązku zapewnienia ubezpieczenia dla Uczestników zgłaszających się na Szkolenie w terminie późniejszym niż 14 dni przez rozpoczęciem szkolenia.
 26. Uczestnik szkolenia ma prawo do jednokrotnej zmiany terminu szkolenia, jeżeli nie może w nim uczestniczyć z przyczyn losowych nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W tym przypadku może wybrać szkolenie w innym terminie dostępnym w ofercie Organizatora.
 27. W pozostałych przypadkach za zmianę terminu Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10% całkowitej ceny szkolenia.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Uczestnictwa stanowi integralną część Umowy Szkolenia lub Rejsu.
 2. Uczestnik zawierający Umowę oświadcza, że zapoznał się z powyższym Regulaminem Uczestnictwa oraz akceptuje ich postanowienia.
 3. Regulamin Uczestnictwa obowiązuje od dnia 01.01.2022 rok.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping