https://korsea.pl

Wymagania egzaminacyjne na patent jachtowego sternika morskiego

Dodaj tu swój tekst nagłówka

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE PATEN JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO

Wymagania egzaminacyjne zostały określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Całe rozporządzenie znajdziesz tutaj>>.

Jeśli chcesz zdać egzamin na patent jachtowego sternika morskiego to ten zakres materiału obejmuje mniej więcej to czego oczekuje komisja egzaminacyjna od kandydatów na sterników morskich. Całą ta wiedza jest zawarta w materiale szkoleniowym naszej akademii KORSEA.

 

ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

 1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego.
 2. Wiedza teoretyczna:

1) budowa jachtów, w tym:

 1. a) zasady obsługi instalacji jachtowych,
 2. b) obsługa silnika jachtowego;

2) teoria żeglowania, w tym:

 1. a) kursy jachtu względem wiatru,
 2. b) wiatr rzeczywisty i pozorny,
 3. c) praca żagli oraz działanie steru,
 4. d) siły działające na jacht,
 5. e) stateczność jachtu,
 6. f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;

3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;

4) podstawy locji, w tym:

 1. a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
 2. b) mapy i przewodniki,
 3. c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

 1. a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
 2. b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
 3. c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
 4. d) ratowanie człowieka za burtą,
 5. e) udzielanie pierwszej pomocy,
 6. f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
 7. g) sztrandowanie;

6) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

 1. a) skala prędkości wiatru,
 2. b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
 3. c) komunikaty meteorologiczne;

7) pomoce nawigacyjne;

8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;

10) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

 1. Umiejętności praktyczne:

1) manewry pod żaglami w zakresie:

 1. a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 460

 1. b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 2. c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od

boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:

 1. a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
 2. b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
 3. c) alarm „człowiek za burtą”;

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;

4) praca w charakterze członka załogi:

 1. a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
 2. b) odpowiadanie na komendy,
 3. c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;

5) prace bosmańskie:

 1. a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
 2. b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.
 3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego.
 4. Wiedza teoretyczna:

1) jachty żaglowe morskie, w tym:

 1. a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
 2. b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;

2) locja, w tym:

 1. a) oznakowanie nawigacyjne,
 2. b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
 3. c) znaki i skróty stosowane na mapach,
 4. d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
 5. e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

3) nawigacja, w tym:

 1. a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne

itp.),

 1. b) podstawy nawigacji terestrycznej,
 2. c) nawigacja zliczeniowa;

4) meteorologia, w tym:

 1. a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
 2. b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;

5) sygnalizacja i łączność, w tym:

 1. a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji

VHF,

 1. b) sygnały ostrzegawcze;

6) ratownictwo, w tym:

 1. a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
 2. b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
 3. c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
 4. d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią

zabezpieczenia ratowniczego,

 1. e) „człowiek za burtą” na morzu,
 2. f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
 3. g) sztrandowanie;

7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

 1. a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
 2. b) odległości i czasu trwania rejsu,
 3. c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
 4. d) przygotowania załogi i jachtu;

8) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

 1. Umiejętności praktyczne:

1) manewry pod żaglami w zakresie:

 1. a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
 2. b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 3. c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od

boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2) manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż

4 węzły w zakresie:

 1. a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
 2. b) alarm „człowiek za burtą”;

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

 1. Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach I i II.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping