https://korsea.pl

EGZAMINY NA PATENTY MOTOROWODNE

Zalew Zegrzyński, Mazury, Zatoka Gdańska

Egzaminy na patenty i licencje motorowodne

Egzaminy na patenty i licencje motorowodne organizujemy na Zalewie Zegrzyńskim, Mazurach oraz Zatoce Gdańskiej. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy możliwość odbycia egzaminu w wygodnym dla Ciebie czasie i miejscu. Masz do wyboru egzaminy na wszystkie patenty i licencje. W sezonie motorowodnym organizujemy je w wielu terminach i lokalizacjach. Ważna informacja jest taka, że na najwyższy stopień motorowodny czyli kapitana motorowodnego nie zdajesz egzaminu, wystarczy zebrać odpowiednią ilość godzin doświadczenia na morzu i wystąpić o wydanie patentu.

Egzamin na patent sternika motorowodnego

To podstawowy egzamin a więc potrzebujesz podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Warto dobrze się przygotować. Wbrew pozorom, że to pierwszy stopień uprawnień motorowodnych to daje naprawdę duże uprawnienia. Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu to nie musisz brać udziału w kursie, jedynak my polecamy takie rozwiązanie bo kompleksowo przygotowuje do bycia sternikiem motorowodnym

Opis egzaminu

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny zapisu na egzamin, ukończenie 14 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł). Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uprawianie turystyki wodnej.

Egzamin na patent sternika motorowodnego:

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:  ukończyła 14. rok życia; zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Każdy posiadający patent sternika motorowodnego jest uprawniony przez polskie przepisy  do prowadzenia jachtów motorowych: po wodach śródlądowych; o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16-go roku życia mogą prowadzić jako sternicy jachty motorowe o mocy silnika do 60 kW.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części. Część teoretyczna egzaminu na patent sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwe mu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie  odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent sternika motorowodnego  w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego zadania.

Wymagania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna.
Zakres wiedzy teoretycznej obejmuje następujące zagadnienia: podstawy budowy jachtów motorowych; silniki i układy napędowe, w tym: budowa silników, obsługa i konserwacja silników, zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników, podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych. Kolejne zagadnienia to: manewrowanie jachtem motorowym;  zasady prowadzenia skuterów wodnych, podstawy locji, w tym w szczególności: znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, mapy i przewodniki, drogi wodne i budowle hydrotechniczne. Szczególnie ważne są wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”, udzielanie pierwszej pomocy, hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii. Każdy przyszły sternik powinien również rozumieć meteorologię, czyli wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: skala prędkości wiatru, zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, komunikaty meteorologiczne. Dodatkowo konieczna jest znajomość: pomocy nawigacyjnych; ochrona wód przed zanieczyszczaniem; podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
2. Umiejętności praktyczne.
Każdy sternik musi również dobrze opanować takie umiejętności praktyczne jak: manewrowanie jachtem motorowym w zakresie: prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,  wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
„człowiek za burtą”, kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach. Ważne również są takie rzeczy jak: kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;  praca w charakterze członka załogi; podstawowe prace bosmańskie.
Cała wymieniona wiedza i umiejętności praktyczne są przekazywane na naszym kursie na patent sternika motorowodnego.

Sprawdź też…

Kursy motorowodne sternik motorowodny

TESTY PRÓBNE

Voucher na kurs patent sternika motorowodnego
Kursy motorowodne, egzaminy motorowodne

Kurs motorowodny na patent sternika motorowodnego to dobry sposób na opanowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu

Egzamin na patent morskiego sternika motorowodnego

Egzamin na patent morskiego sternika motorowodnego to egzamin bardziej wymagający niż egzamin na patent sternika. Dochodzą zagadnienia z nawigacji i zadanie nawigacyjne. Manewrowanie odbywa się na większych jachtach. Przygotuj się dobrze!

Opis egzaminu

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny zapisu na egzamin, ukończenie 18 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 350 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł).  Ważnym i koniecznym warunkiem jest staż morski  200 godzin w dwóch rejsach.

Uwaga! Na egzamin zapisz się najpóźniej na 7 dni przed datą egzaminu. Potwierdzenie opłaty za egzamin jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania. Zmiany terminu można dokonać do 3 dni przed jego datą. 

Na egzamin zgłoś się z następującymi dokumentami: ważnym dokumentem tożsamości, potwierdzeniem opłaty wniesionej za egzamin,  dokumentami potwierdzającymi staż morski (200 godzin na morzu w co najmniej dwóch rejsach, w ciągu ostatnich 3 lat przed egzaminem),  jeśli posiadasz prawo do zniżki to również aktualny dokument potwierdzający, że jesteś uczniem lub studentem.

Patent motorowodnego sternika morskiego możesz uzyskać jeśli spełniasz następujące wymagania: ukończyłeś 18. rok życia; odbyłeś co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi; zdałeś egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Posiadając patent motorowodnego sternika morskiego jesteś uprawniony do prowadzenia jachtów motorowych: po wodach śródlądowych;  o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu

Wymagania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego

Poniżej znajdziesz zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego.
Wiedza teoretyczna, którą musisz posiadać aby zdać egzamin na patent sternika motorowodnego: budowa jachtu, w tym: eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego, wyposażenie jachtu morskiego;
silniki i układy napędowe, w tym:  znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu, zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych, kontrola pracy silnika i jej ocena, zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów, znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów; locja, w tym: oznakowanie nawigacyjne, jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł), znaki i skróty stosowane na mapach, podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych, przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu; nawigacja, w tym: jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),  podstawy nawigacji terestrycznej,  nawigacja zliczeniowa;  meteorologia, w tym:  podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych; sygnalizacja i łączność, w tym: sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF, sygnały ostrzegawcze; planowanie rejsu, z uwzględnieniem: ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,  odległości i czasu trwania rejsu, ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu, przygotowania załogi i jachtu; ratownictwo, w tym:  podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku, pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia
ratowniczego, przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
„człowiek za burtą” na morzu, hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, sztrandowanie; ochrona wód przed zanieczyszczaniem; podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
Umiejętności praktyczne wymagane na stanowisku sternika:  manewrowanie jachtem motorowym w zakresie: prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
„człowiek za burtą”, kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach; kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.
Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach dla sternika motorowodnego.

Egzamin na licencję do holowania narciarza wodnego

Egzamin na licencję holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających nie jest trudny. Część teoretyczna to pytania dotyczące warunków technicznych pływania i bezpieczeństwa. Egzamin to sprawdzenie umiejętności manewrowania jachtem holującym narciarza wodnego. Powodzenia na egzaminie!

Opis egzaminu

Zapisu na egzamin oraz opłaty dokonujemy poprzez rezerwację terminu na stronie przy pomocy przycisku ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny zapisu na egzamin, ukończenie 18 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł). Musisz posiada również co najmniej patent sternika motorowodnego.

Uwaga! Na egzamin zapisz się najpóźniej na 7 dni przed datą egzaminu. Potwierdzenie opłaty za egzamin jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania. Zmiany terminu można dokonać do 3 dni przed jego datą.

Na egzamin zgłoś się z:
-ważnym dokumentem tożsamości,
-potwierdzeniem opłaty wniesionej za egzamin,
-patentem sternika motorowodnego lub morskiego sternika motorowodnego,
-jeśli posiadasz prawo do zniżki to również aktualny dokument potwierdzający, że jesteś uczniem lub studentem.

Licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) kopię patentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;
3) zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Część teoretyczna egzaminu na licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 25 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi.  Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na, licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających uważa się uzyskanie 20 prawidłowych odpowiedzi w teście.
Przewodniczący komisji sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego; stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwej licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych..

Wymagania egzaminacyjne na licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania licencji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego lub innych obiektów pływających.
Wiedza teoretyczna, którą musisz posiadać aby zdać egzamin na licencję: wiadomości ogólne o sprzęcie; zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem lub użytkownikiem obiektu pływającego; załoga jachtu holującego; warunki bezpieczeństwa podczas holowania; przygotowanie miejsca startowego; przygotowanie jachtu holującego; przygotowanie sprzętu do holowania; przygotowanie liny; przepisy w zakresie holowania narciarza lub innych obiektów pływających.
Umiejętności praktyczne wymagane dla sternika: start z wody; start z pomostu lub innego pełniącego podobne funkcje urządzenia; holowanie narciarza lub innych obiektów pływających, w tym holowanie po prostej i slalomem; zakończenie holowania na wodzie i na brzegu;  manewry jachtem holującym, w tym zwroty, podpływanie po upadku.

Egzamin na licencję do holowania statków powietrznych

Egzamin na licencję holowania statków powietrznych sprawdza Twoje przygotowanie do holowania obiektów a właściwie statków za łodzią motorową.Część teoretyczna to pytania dotyczące warunków technicznych pływania i bezpieczeństwa. Egzamin praktyczny to sprawdzenie umiejętności manewrowania jachtem holującym fruwający statek powietrzny!  Terminy egzaminów na holowanie statków powietrznych pojawią się wkrótce. Sprawdzaj naszą strone!

Opis egzaminu

Zapisu na egzamin oraz opłaty dokonujemy poprzez rezerwację terminu przy pomocy przycisku ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny zapisu na egzamin, ukończenie 18 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł). Musisz również posiadać co najmniej patent sternika motorowodnego.

Uwaga! Na egzamin zapisz się najpóźniej na 7 dni przed datą egzaminu. Potwierdzenie opłaty za egzamin jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania. Zmiany terminu można dokonać do 3 dni przed jego datą.

Na egzamin zgłoś się z: ważnym dokumentem tożsamości, potwierdzeniem opłaty wniesionej za egzamin, weź również ze sobą patent sternika lub morskiego sternika motorowodnego oraz jeśli posiadasz prawo do zniżki to również aktualny dokument potwierdzający, że jesteś uczniem lub studentem.

Licencja do holowania statków powietrznych uzyskuje osoba, która: ukończyła 18. rok życia;  posiada co najmniej patent sternika motorowodnego; zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności, posiada co najmniej patent sternika motorowodnego.

Aby dostać licencje musisz złożyć  do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty: wniosek o wydanie licencji zawierający: a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy, b) datę, c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; dodatkowo:  kopię patentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Tutaj znajdziesz instrukcję generowania wniosku o wydanie licencji >>

Część teoretyczna egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 25 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi.  Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na, licencję na holowanie statków powietrznych uważa się uzyskanie 20 prawidłowych odpowiedzi w teście. To przewodniczący komisji sprawuje nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego; stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwej licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych.

Wymagania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania licencji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu statków powietrznych.
1. Wiedza teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia: wiadomości o holowanych za łodziami statkach powietrznych i sprzęcie do holowania; zjawiska fizyczne w lotach holowanych; organizacja lotów holowanych; warunki bezpieczeństwa podczas holowania statków powietrznych;  przygotowanie miejsca startowego; przygotowanie jachtu holującego; przygotowanie liny i sprzętu holowanego; zasady porozumiewania się między holującym a użytkownikiem statku powietrznego; przepisy w zakresie holowania statków powietrznych.
2. Umiejętności praktyczne jakie musisz posiadać: przygotowanie startu; podejmowanie statku powietrznego z wody; podejmowanie na pokład jachtu osoby holowanej; manewry jachtem holującym, w tym umożliwiające start, loty po prostej, zawracanie, wznoszenie, lot poziomy, zniża
nie, wodowanie, lądowanie;  zakończenie holowania.

Formularz kontaktowy

Kontakt bezpośredni w sprawie egzaminów motorowodnych:
Zadzwoń: tel. +48 570 353 171
Mail: szkolenie@korsea.pl

Po wysłaniu formularza czekaj na kontakt z naszej strony.

Egzaminy motorowodne - więcej informacji
Ile kosztuje egzamin na patent motorowodny?

Wysokość opłat za egzaminy motorowodne jest ustalona w rozporządzeniu ministra sportu. Możesz sprawdzić jego treść tutaj >>.  Opłaty te nie zmieniły się od wielu lat. Obecnie ceny te wynoszą: 250zł za egzamin na patent sternika motorowodnego, opłata ulgowa dla uczniów i studentów wynosi 125zł, czyli połowę opłaty podstawowej.  W przypadku licencji na holowanie narciarza wodnego i innych obiektów oraz  licencji do holowania statków powietrznych gdzie opłata jest w tej samej wysokości czyli 250zł a dla uczniów i studentów obowiązuje taka sama zniżka. Wyższa kwota odnosi się do egzaminu na patent sternika morskiego motorowodnego i jest to 350zł a opłata ulgowa dla uczniów i studentów to 175zł. Do tych opłat należy doliczyć opłatę za wydanie patentów, które trzeba zapłacić do związków sportowych, a więc musisz doliczyć 50zł plus ewentualny koszt przesyłki pocztowej.

Adventure is free

Szkolenia

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco z promocjami i aktualnościami. Zapisując się akceptujesz  naszą Politykę Prywatności

Korsea Adventure is free

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping